Klimatrisk- och sårbarhetsanalys

En klimatrisk- och sårbarhetsanalys identifierar och bedömer vilka klimatrisker som utgör ett hot för din byggnad och fastighetsområdet, samt hur byggnaden bör anpassas för att bättre rustas mot klimatförändringarnas konsekvenser.

Det här innebär en klimatriskanalys

Klimatsriskanalys granskar en byggnads riskpotential i förhållande till klimatförändringarnas konsekvenser. De aktuella klimatrisker som bedöms är baserat på EU-taxonomin, och inkluderar risker relaterade till vatten, temperatur, fast massa, och vind. En klimatriskanalys av din byggnad eller fastighetsbestånd ger insikt i vilken riskbenägenhet byggnaden står inför. Detta baseras på byggnadsfaktorer, samt klimatprojektioner och bedömning av den geografiska platsen.


Utreder behovet

Klimatriskanalysen görs ofta som ett steg i Svanen, BREEAM och Miljöbyggnadscertifieringen, men kan även göras separat för att identifiera potentiella kostsamma klimatrelaterade konsekvenser för fastigheten och dess brukare samt att säkerställa att byggnaden är i linje med EU-taxonomin.

Analysen kan ge svar på om byggnaden och platsen i framtiden skulle kunna drabbas av problem med klimatrisker som exempelvis översvämning eller höga temperaturer. Klimatriskanalysen ger även ytterligare information om var byggnaden är som mest sårbar, vilka klimatrisker som utgör störst hot, och hur byggnaden såväl som området kan anpassas för att bli mer motståndskraftigt.


Fördelen med en klimatriskanalys

Våra miljöexperter granskar både platsen och byggnaden för att kunna ge information om byggnadens sårbara punkter såväl som rekommenderade klimatanpassningsåtgärder.

En klimatriskanalys ger dig som fastighetsägare:

  • Inblick i platsens och byggnadens sårbarhet mot diverse klimatrisker
  • En bedömning baserat på relevanta utsläppsscenarier samt med de bästa klimatprojektionerna
  • Förslag på aktuella anpassningsåtgärder och vad som bör prioriteras
  • En adaptionsplan om anpassningsåtgärder är aktuella att tillämpa

Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.