Energiberäkning

Beräknar fastighetens kommande energianvändning.

Energisakkunniga utför omfattande beräkningar

En fullgod energiberäkning innebär att en sakkunnig utför beräkningar på en byggnad och alla tillhörande installationer. Det är optimalt att sakkunnig är involverad i projektet från start, redan innan huset börjar ta form. Detta eftersom arkitekten behöver ta hänsyn till vissa avgörande faktorer i sin design redan i programhandlingsskedet. Beräkningarna har flera fördelar:

  • Vi hanterar all indata så att risken för att fastighetsägaren använder inaktuella data minimeras.
  • Vår rapport, som vi alltid går genom tillsammans med kund, är överskådlig och lätt att förstå.
  • Enerigberäkningar minskar risken för missförstånd och sena ändringar.
  • Du får insyn i hur energin är fördelad mellan olika energiposter.

Energiberäkningsrapport som styrdokument

När huset får sin form och fasaderna fastställs är det dags för en tidig beräkning. Denna baserar vi delvis på lämpliga schabloner och erfarenheter. Den tidiga energiberäkningen minimerar risken för sena ändringar och därmed merkostnader och leveransförseningar. Energikonsulten inkluderar en bedömd säkerhetsmarginal i beräkningen. Säkerhetsmarginalen baserar vi på en helhetsbild av osäkra energirelaterade faktorer i projektet.

Energiberäkningsrapporten fungerar som styrdokument i FU för upphandling av entreprenören. Byggherren kan även använda rapporten för att erhålla bygglov för projektet.


Energiberäkningar innefattar

Våra konsulter samlar in alla nödvändiga handlingar. Vi samlar in och sammanställer all energirelaterad indata på ett säkert och effektivt sätt. Därefter gör vi en modell av byggnaden i ett energisimuleringsverktyg. Här kan vi även använda oss av arkitektens modell, ifall en sådan finns att tillgå. Vi matar in all indata i modellen, och utför därefter en simulering och rimlighetskontroll.

Slutligen tar våra sakkunniga en rapport som innehåller krav, beräkningsresultat, metodik, begränsningar och indata. Om byggnaden inte uppfyller energikraven, inkluderar vi eventuella åtgärdsförslag i rapporten. Byggherren kan även använda rapporten för att erhålla bygglov för projektet.

 


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.