Så går en RBK fuktmätning i betong till

Hur går en RBK fuktmätning egentligen till?

Betongens uttorkningstid är ett återkommande dilemma i byggbranschen. Försenade tidsplaner och viten gör att betongen är en het potatis – men hur komplicerat är det egentligen? I denna artikel berättar Andreas Jonsson, en av Susteras RBK-experter, mer om hur RBK-mätningar går till.

Vad är en RBK-mätning?

Genom Rådet för Byggkompetens (RBK) har Byggföretagen, tidigare Sveriges Byggindustrier, tagit fram ett system för att systematisera fuktmätningar i betong. Detta för att ge entreprenörerna ett mätresultat att förlita sig på. Genom att utföra RBK-mätningar kan vi fuktsäkra konstruktioner och hus för en god inomhusmiljö. En RBK-mätning presenterar mätresultat i relativ fuktighet (RF) i betong. Anledningen till att man utför en fuktmätning i betong är för att säkerställa att betongen är tillräckligt torr för att beläggas med ytskikt. Om betongen inte fått torka tillräckligt länge, eller haft ett ofördelaktigt uttorkningsklimat, kan det leda till att lim, mattor, parkett eller ytskikt skadas. Detta kan i sin tur leda till fuktproblem. En RBK-auktoriserad fuktkontrollant följer en detaljerad manual och arbetar enligt särskilda föreskrifter för att garantera ett tillförlitligt resultat.

Hur går en fuktmätning till?

Uppstartsmöte inför fuktmätning i betong

Vanligtvis inleder vi arbetet med ett uppstartsmöte med platschef eller arbetsledare. Där går vi igenom mätplanen, tankar kring fuktmätningen och projektets tidsramar. Våra fuktkonsulter får information om vilka ytskikt som ska appliceras och får tillgång till ritningar. Därefter följer en genomgång på plats på bygget. För att en mätning ska kunna utföras måste det vara minst +15 grader varmt i betongen och väggar och tak ska vara resta. Detta kallar vi för tätt hus. Tätt hus innebär att väggar och tak är resta, samt att fönster och dörrar täta. För att vi ska kunna påbörja en RBK-mätning måste alla dessa parametrar vara uppfyllda.

Hur många mätpunkter ska man ha?

Hur många mätpunkter vi mäter i ett projekt beror på olika faktorer. Rekommendationen brukar vara tre mätpunkter per 500 kvm i betongplattor. Är det frågan om ett bostadshus är det konstruktionsuppbyggnaden och ytskikt som blir styrande för hur många mätpunkter vi rekommenderar. Vi ger alltid en rekommendation på ett antal mätpunkter, men i slutändan är det kunden som bestämmer antalet. I stora nybyggnadsprojekt tenderar antalet mätpunkter bli stort då konstruktionsuppbyggnad, temperatur, uttorkningsklimat och RF-krav kan variera över ytorna.

Var ska fuktmätaren placeras?

Våra konsulter försöker alltid placera ut mätarna på de fuktmässigt mest utsatta platserna i lokalen. Det är platser där ytorna är kallast och störst risk för fukt under byggtiden råder. Detta kan till exempel vara ytor ut mot fasad eller i närheten av schakt. Visar fuktmätningen godkända mätresultat på dessa platser, är det allt som oftast torrt i resten av utrymmet. Genom att få en uppfattning om var det samlats vatten under produktionen och ta i beaktande väderstreck hittar vi de mest utsatta platserna.

Vi har alltid en nära dialog med kunden om var och i vilken omfattning mätning ska ske. På så sätt känner alla parter sig trygga med mätresultaten.

Hur påverkar betongkvalitét mätresultaten?

Det finns olika typer av betong med olika vattencementtal (VCT). Ju lägre VCT-tal desto mer torkar betongen kemiskt och mindre vatten måste torka ut genom diffusion. Även tjockleken på konstruktionen påverkar uttorkningstiden. Uttorkningsklimatet, det vill säga hur man lyckas bygga upp och behålla värmen samt luftcirkulation, är en mycket viktig faktor.

Eftersom olika ytskikt kräver olika uttorkningsgrad strävar vi efter att ha en nära dialog med kunden om var och i vilken omfattning mätning ska ske. På så sätt känner alla parter sig trygga med de mätresultat som fuktmätingninen leder fram till.

Hur säkerställer vi att fuktgivarna ger ett tillförlitligt mätresultat?

Varje fuktgivare är individuell. Vi utför egenkontroll på alla fuktmätare en gång per månad för att granska eventuella avvikelser. Det gör vi genom att mäta dem i 85 procentig saltlösning i ett labb. Dessutom skickar vi instrumenten för extern kalibrering en gång per år.

RF-nivåer för olika ytskikt

En nygjuten betong innehåller mycket fukt. För att lägga olika ytksikt krävs uttorkning ned till olika RF-nivåer.

Exempel på riktlinjer för olika kritiska RF-nivåer för betongen för olika ytskikt:

Vilka är de vanligaste problemen kopplade till fuktmätning i betong?

Ofördelaktigt uttorkningsklimat

Det vanligaste problemet för uttorkning är ett otillräckligt uttorkningsklimat. Det vill säga att värmen kommer igång för sent eller är undermålig. Om entreprenören väljer att värma projektet med enbart el är det inte ovanligt att elen inte räcker till, vilket kan påverka uttorkningstiden. I sådana fall kan fjärrvärme eller pelletspanna vara en alternativ lösning. Innan huset är tätt kan även väder och vind påverka betongen. Uttorkningen fungerar optimalt när tätt hus råder.

Obrukbara mätpunkter

Ett annat problem är att många mätpunkter blir förstörda under produktionen. Ibland blir mätpunkter påkörda, ibland råkar någon ställa material på dem. Därför placerar vi oftast mätpunkterna i skyddade hörn eller annan plats där mätpunkten inte är lika utsatt. Det är även viktigt att alla i produktionen vet vad en mätpunkt är och hur dessa ser ut. Det blir väldigt kostsamt när mätpunkter med fuktgivare förstörs. Då är det är inte bara fuktgivaren som blir oanvändbar, utan även själva mätresultatet. När detta sker måste vi borra om mätpunkten och göra om fuktmätningen. En mätpunkt är nämligen förbrukad inom tio dagar.

För mer information med tillförlitlig fakta om fuktmätning i betong

RBKs hemsida är en mycket bra källa till information vad gäller RBK och fuktmätningar i betong. Här hittar du listor på alla auktoriserade fuktkontrollanter, får information om vad dessa gör och om varför du ska anlita en auktoriserad fuktkontrollant. Läs mer på RBKs hemsida.

Sustera utför även fuktmätningar i andra material 

Sustera utför även fuktmätningar i andra material, som avjämningsmassor och träkonstruktioner.

Behöver du hjälp med fuktmätningar i betong eller i andra material – välkommen att kontakta någon av våra certifierade experter!