Miljöinventering

Kartlägg hälsostörande material för att säkerställa att byggnaden är fri från farliga ämnen enligt gällande lagkrav och branschnormer.

Vi kartlägger hälsoskadligt material

Miljöinventeringen finns till för att hjälpa dig ta hand om miljö- och hälsoskadliga ämnen på rätt sätt. Detta blir särskilt aktuellt vid en ombyggnation, miljöcertifieringsarbete, renovering eller rivning. Våra miljökonsulter, med specialinriktning på materialinventering och utredningar, utför miljöinventeringen.


Inventering av byggnaden

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att känna till förekomsten av miljö- och/eller hälsostörande ämnen i byggnaden.

En miljö- eller materialinventering ger fastighetsägaren denna kännedom. Vi förser fastighetsägaren eller byggherren med en sammanställning av hur du tar hand om de olika materialen på speciella och kostnadsdrivande sätt. Vi anger även ungefärlig mängd på materialet. Det gör inventeringsrapporten till en handling som ligger till grund för senare kalkyler och förfrågningar. Många av dagens miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader ställer dessutom krav på en miljöinventering.

FAQ

Här finner du svar på de vanligaste frågorna som rör miljöinventering. Har du en fråga som saknar svar? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

En miljöinventering är en besiktning som identifierar vilka farliga ämnen som finns på din fastighet exempelvis asbest, PCB(polyklorerade bifenyler), kvicksilver, tungmetaller, PAH(polycykliska aromatiska kolväten) och förorenad betong.

Enligt miljöbalken har fastighetsägaren ett ansvar för hyresgästernas miljö i fastigheten och en miljöinventering är ett led i detta arbete. En del farliga ämnen kan också påverka inomhusmiljön negativt och en miljöinventering identifierar även dessa vilket är viktigt för fastighetsägaren att känna till om problem skulle uppstå i fastigheten. Inför renoveringar, ombyggnationer och i vissa fall rivning behöver man kartlägga förekomsten av farliga ämnen i byggnaden för att undvika kostsamma överraskningar, exempelvis att man hittar asbest och PCB, när produktionen är i gång. En väl genomförd miljöinventering ligger till grund för bättre anbud från olika aktörer när ni handlar upp projektorganisationer. 

För dig som äger en byggnad som är uppförd mellan 1956-1973 omfattas du dessutom av ett lagkrav som säger att du ska inventera och vid behov sanera PCB om detta inte är genomfört sen tidigare. Miljöinventeringen hjälper dig på vägen att uppfylla lagkravet.

Processen börjar vanligtvis med att fastställa omfattningen av inventeringen beroende på beställarens behov. Om det finns tillgängliga konstruktionsritningar eller annan viktig information som exempelvis tidigare besiktningsprotokoll börjar vi med att granska dessa. Efter detta genomförs ett platsbesök för en okulär besiktning i kombination med konstruktionsingrepp och provtagning av byggnadsmaterial avseende miljö- och hälsostörande ämnen om det behövs. Vi sammanställer sen arbetet i en rapport där det tydligt framgår vilka farliga ämnen vi hittat samt mängdar upp detta där det är möjligt. 

Vi kan täcka in hela byggnaden och omkringliggande mark på fastigheten. Vanligtvis tittar man direkt synliga installationer och byggnadsdelar men vi kan vid behov genomföra håltagning genom konstruktioner, markarbeten mm. som ger en komplett bild av vilka farliga ämnen som finns på fastigheten. 

Ja, i många fall är en miljöinventering av byggnaden ett krav för att kunna certifiera enligt de flesta certifieringssystemen för befintliga byggnader exempelvis Miljöbyggnad iDrift och Breeam-In-Use.

Se till att miljöinventeringen följer med som ett underlag vid anbud och förfrågningar. Om något ämne påträffas i byggnaden som inte kommer tas om hand direkt är det viktigt att märka upp förekomst på ritningar eller fysiskt i byggnaden. När det gäller sanering av farliga ämnen som asbest och PCB är det dessutom bra att vid åtminstone ett tillfälle följa upp att er entreprenör utför allt enligt gällande lagkrav. Raksystems kan då erbjuda hjälp med saneringskontroller.

Våra miljöexperter inleder varje miljöinventering med att granska tillgängliga handlingar. Gärna även äldre konstruktionsritningar om sådana finns att tillgå. Efter förberedelser åker vi ut på plats för en okulär besiktning av byggnaden. Vi identifierar t ex:

  • Asbest
  • PCB(polyklorerade bifenyler)
  • Freon
  • Kvicksilver
  • Bly
  • PAH(polycykliska aromatiska kolväten)
  • Förorenad betong

Identifieringen görs med hjälp av materialprover och erfarenhetsmässiga bedömningar. Slutligen upprättas en rapport med ritnings- och fotobilaga. I rapporten finns samtliga identifierade material och mängd med. Denna blir sedan en en handling som kan ligga till grund för kalkyl och upphandlingar.

Ja. I de fall det önskas upprättar vi en kontrollplan för rivning utifrån inventeringsrapporten. Kontrollplanen visar hur man hanterar övrigt identifierat avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Detta dokument kan fastighetsägaren sedan använda för att ansöka om rivningslov hos lokal tillsynsmyndighet. Under kommande rivningar och saneringar kan vi dessutom vara fastighetsägaren eller byggherren behjälpliga som controller för att se till att detta utförs korrekt.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.