Vårt arbete med hållbarhet

Hållbarhet är kärnan i våra dagliga verksamhet och framtidsplan. Den är inbyggd i våra vardagliga interaktioner med kunder och kollegor och i hur vi arbetar som experter inom området.

Sustera_sustainable material_wood

Focus areas

Återbruk

Vi har ett ansvar för framtiden och miljön. Cirkulärt byggande är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Energieffektivisering

Genom effektiveringsåtgärder kan vi minska byggnadens energianvändning och klimatpåverkan.

Läs mer

Miljöcertifiering

Bedöm och jämför nya och befintliga byggnaders miljö, hållbarhets- och energiprestanda opartiskt.

Läs mer

Sustera_girl_door_LR

Fastigheter – upprätthålla värdet

Vi har en betydande positiv inverkan på fastigheters välbefinnande genom våra tjänster. Vi strävar också efter att öka våra kunders kunskap om hållbara fastigheter. När byggnader hålls i gott skick, varar längre och förbättrar sin energieffektivitet, behåller de även eller ökar sitt värde och bidrar till ekonomisk hållbarhet. Därmed kan den noggranna skötseln av fastigheter ses som tillgångsförvaltning som bevarar både finansiella och naturresurser. En välhanterad byggnadsstock hjälper till att upprätthålla en balans mellan ekonomisk tillväxt, resurseffektivitet, social rättvisa och ekonomisk stabilitet.Människor – upprätthålla mänskligt välmående


Vi säkerställer mänskligt välbefinnande med den bästa expertisen i Norden; våra insatser för bättre byggnader bidrar till människors hälsa, säkerhet och produktivitet. Som främjare av välbefinnande börjar vi med oss själva. Vi är engagerade i en positiv företagskultur där vi prioriterar personalutveckling och balans mellan arbete och fritid. Dessutom är det högt prioriterat att driva en lönsam verksamhet med fokus på ansvarsfulla och etiska operationer genom hela vår värdekedja.Planeten – upprätthålla livet

Den byggda miljön är en stor källa till koldioxidutsläpp och förbrukare av naturresurser. Våra tjänster hjälper utvecklare, fastighetsförvaltare och hemägare att bekämpa klimatförändringar och skydda miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser och motverka förlusten av biologisk mångfald. Vi strävar efter nettobalans i våra egna operationer fram till 2025 och utvärderar vår miljöpåverkan årligen.

Arbetar mot FNs mål för en hållbar utveckling

Nyttja prisvärd & ren energi inom projekten

Vi förbättrar energieffektiviteten och uppmuntrar användningen av förnybar energi, vilket hjälper våra kunder att nå sina klimatmål.

Skapa ekonomisk tillväxt & arbetstillfällen

Vi främjar inkluderande och hållbar tillväxt genom att anställa över 700 yrkesverksamma i Finland och Sverige. Denna påverkan förstärks genom vår partners värdekedja.

Utveckla hållbara städer och samhällen

Vi bygger och underhåller hälsosamma och hållbara fastigheter. Våra tjänster och experter bidrar till inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer.

Accelerera förändringen mot hållbart byggande

Välbefinnandet för miljön ligger i kärnan av våra tjänster. Vi strävar efter att ha en betydande positiv inverkan på klimatet och biologisk mångfald.


Artiklar att ta del av

Avtal med SHIS Bostäder

Sustera Green Building AB har tecknat avtal med SHIS Bostäder.

Läs mer

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.