Energisamordning

Samordnar energifrågan mellan olika discipliner i ett ny- eller ombyggnadsprojekt.

Vid ny- eller ombyggnation

Med hjälp av vår energisamordning får du ett kompetent stöd till ditt ny- eller ombyggnadsprojekt. Energisamordnaren sätter upp mål för effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. Därefter fungerar energisamordnaren som ett sakkunnigstöd för att byggprojektet ska uppnå dessa mål.


En nyckelroll för ett lyckat byggprojekt

I ett byggprojekt finns många aktörer, från ett antal olika företag och med olika intressen och huvudfokusområden. Alla dessa aktörer påverkar på ett eller annat sätt byggnadens energieffektivitet. Därför är det viktigt att energieffektivt byggande och förvaltning inte hamnar mellan stolarna. En energisamordnare minimerar risken för att detta ska ske. Samordnaren fungerar som länken mellan projektörer, projektledning, leverantörer, entreprenörer och beställaren.  


Energisamordning vid projektering

Utifrån beställarens energikrav och med hjälp av dynamiska energimodeller kontrollerar energisamordnaren energiprestandan för byggnaden. Detta gör energisamordnaren utifrån tilltänkta tekniska system och konstruktionsdelar under programhandlingsskedet. Eventuella ändringar som påverkar tekniska system och konstruktionsdelar utför vi sedan i samråd med projekteringsledare och den berörda disciplinen.

Energisamordnaren granskar även energiberäkningar och kontrollerar att energikrav uppfylls i framtagna projekthandlingar. Samordnaren kontrollerar att projekteringen innehåller erforderliga mätsystem för verifiering av energi- och funktionskrav. Dessutom upprättar energisamordnaren checklistor för kontroller avseende funktion och prestanda på bygg- och installationssystem. Energisamordnaren tar även fram underlag för uppföljning av energikrav.

 


Energisamordning i produktionsskedet

Energisamordarens ansvar under produktionen är att kvalitetssäkra att byggnadens bygg- och installationsdelar uppnår de prestandakrav som bestämdes under projekteringen. Kritiska delar bevakas under produktionen. Bevakningen utför vi genom energironder. På energironder går energisamordnaren systematiskt igenom bygget ur ett energiperspektiv. Syftet med ronden är att identifiera eventuella avvikelser mot energiprojekteringen.

Under produktionen fungerar energisamordnaren även som bollplank åt entreprenören gällande avvikelser från projekteringen. Det kan röra sig om att fastställa likvärdigheten vid utbyte av specifika produkter, så som fönster och dörrar. Då utreder vi vilken påverkan detta har på byggnadens energiprestanda. Det kan även vara frågan om att resultatet från lufttäthetsprovningen visat högre värde än projekterat.

 


Energisamordnarens roll vid provning och besiktning

Under avslutningsfasen av produktionen är energisamordnaren med i diverse energirelaterade provningar, mätningar och kontroller. Samordnaren begär in protokoll, produktblad mm som är relevanta för att verifiera byggnadens energiprestanda. Nu är det dags att ta fram en relationsenergiberäkning, som är redo för att kunna jämföras med mätstatistiken. Relationsenergiberäkningen är nödvändig för att kunna erhålla slutbeskedet från kommunen. Den kan även användas för att ta fram en energideklaration.

 


Energiuppföljning under förvaltningsfasen

I driftsfasen kan energisamordnaren följa upp energianvändningen och stämma av energistatistiken mot relationsenergiberäkningen månadsvist. Här kan man även analysera eventuella avvikelser, föreslå åtgärder och följa upp utfallet av dessa åtgärder. Vid garantitidens utgång lämnar energisamordnaren projektet. När vi lämnar projektet ska energiprestandan stämma överens med byggherrens eller entreprenörens energimål.

Läs mer om energioptimering.

 


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.