Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

I en värld där allt fler uppmärksammar vikten av god vattenkvalitet, har frågor kring Legionella och dess effekter på människors hälsa blivit alltmer relevanta. För att få en djupare förståelse för denna bakterie och hur vi kan skydda oss mot den, har vi gjort en intervju med vår kollega Pelle som efter ett par knepiga legionellaobjekt haft anleding att fördjupa sig inom området. Här delar han med sig av sin kunskap om Legionella, dess risker och hur vi bäst förebygger spridningen av denna potentiellt dödliga bakterie.

Vad är Legionella och hur sprids den?

Legionella är en bakterie som naturligt finns i sötvattenmiljöer men kan bli farlig när den sprids i konstgjorda vattensystem, såsom luftkonditioneringsanläggningar och duschsystem. Den sprids genom inandning av aerosoler, små vattendroppar i luften, som innehåller bakterien. Det är viktigt att förstå att sjukdomen inte sprids genom att dricka vatten.

Legionellautbrott förekommer också vid hantering av blomjord där det, särskilt varma somrar, skett en ökning av antalet insjuknade. Smittan sprid sannolikt genom tillväxt i blompåsarna där de hos trädgårdsmästaren ligger utsatta för solljus och höga temperaturer. När påsarna väl öppnas så dammar det och då ökar risken, precis som vid aerosolbildning vid duschning, för att bakterierna andas in.

Vilka sjukdomar kan Legionella orsaka?

Legionella kan orsaka två olika sjukdomar: legionärssjukan, en allvarlig form av lunginflammation, och Pontiacfeber, en mycket mildare sjukdom som liknar influensa. Medan Pontiacfeber ofta löser sig själv utan behandling, kan legionärssjukan kräva sjukhusvård och är potentiellt livshotande

Legionella är en anmälningspliktig sjukdom där smitt spårning i samband med insjuknande måste göras. Av Folkhälsomyndighetens statistik så ligger antalet fall runt 200 per år där uppemot 80% avser smitta i Sverige.

Vilka är mest riskutsatta för att drabbas av legionärssjukan?

Även om vem som helst kan drabbas av legionärssjukan, är vissa grupper mer riskutsatta. Det inkluderar äldre personer, rökare, personer med kroniska lungsjukdomar eller nedsatt immunförsvar. Det är viktigt för dessa grupper att vara extra försiktiga, särskilt i miljöer där risken för exponering kan vara högre.

Hur kan vi förebygga spridningen av Legionella?

Förebyggande åtgärder är avgörande för att minska risken för legionellaexponering. Den enskilt viktigaste delen är att inte ha för kallt varmvatten eller oavsiktlig uppvärmning av tappkallvatten. Det är också viktigt att hantera vattensystem i byggnader som står tomma under längre perioder, för att undvika att vatten stagnerar, vilket kan skapa en gynnsam miljö för legionellatillväxt.

Vad bör man göra om man misstänker en legionellaexponering?

Om du misstänker att du har exponerats för Legionella och uppvisar symptom såsom hög feber, hosta, muskelsmärtor eller andningssvårigheter, är det viktigt att omedelbart söka vård. Informera din vårdgivare om din misstänkta exponering så att de kan utföra lämpliga tester och påbörja behandling snabbt. OM det visar sig att du fått legionella så sker också en smittspårningsinsats där framförallt personal på våra miljökontor går ut och tar prover för att identifiera möjligs smittkällor. När väl källan är identifierat så förelägger de verksamhetsutövaren, alltså den som är ansvarig att utreda vidare för att både åtgärda och sanera tappvattenanläggningen.

När en kund kontaktar dig, i vilket skede är det oftast i?

Kontakten har skett när legionella har identifierats då kunden vill ha hjälp med att både utreda orsaken samt genomföra saneringsåtgärder.

För saneringsåtgärder har Sustera inlett ett samarbete med WeCanTech AB som har en lång, mer än 20 årig erfarenhet av att sanera.

EU har beslutat om ett nytt dricksvattendirektiv. Direktivet är ännu inte implementerat i Sverige då det bland annat innebär ändring av ett stort antal lagar. Enligt lagrådsremissen är lagändringarna tänkta att träda ikraft den 1 mars 2024. Detta kommer sannolikt att innebära att det kommer att ställas krav på en ur lgeionellasynpunkt fördjupad övervakning av prioriterade fastigheter såsom exempelvis äldreboenden. Hur detta slutligt kommer att bli återstår att se.

Helt klart är att Sustera är och kommer att vara förberedda på att tillhandahålla tjänster inom området.