BREEAM

BREEAM-SE är världens ledande metod för hållbarhetsbedömning av infrastruktur och byggnader.

Höjer byggnadens prestanda

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är en av världens ledande metoder för att bedöma byggnader och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv. Systemet är ett av de äldsta certifieringssystemen med över 500 000 certifierade byggnader i över 70 länder. Systemet finns i flera olika standarder, för olika typer av byggnader, stadsdelar etc. och där den internationella standarden har en svensk version. Några fördelar med BREEAM-certifiering:

  • Möjlighet till grön finansiering
  • Helhetsbedömning av byggnaden ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Attraktiva lokaler för hyresgäster
  • Lägre driftskostnader
  • Verktyg för att minska byggnadens klimatavtryck
  • Hjälpmedel för hållbar förvaltning

BREEAM-SE

Den svenska versionen, BREEAM-SE, hanteras av Sweden Green Building Council (SGBC). Med BREEAM-SE går det att certifiera enligt svenska regler och standarder, och samtidigt få en byggnad som går att jämföra internationellt.

BREEAM är uppbyggt utifrån ett antal olika områden som i sin tur består av individuella indikatorer. Dessa viktas sedan för att ge ett totalbetyg för byggnaden. Områden som beaktas är tex energi, inomhusklimat, vattenanvändning och avfallshantering. Även projektledning, idriftsättning och byggnadens placering i förhållande till allmän service bedöms. Utöver detta bedöms val av byggnadsmaterial och föroreningar som byggnaden kan ge upphov till.

Certifieringen utförs i två faser Design Stage (Projekteringsfasen) och Post Construction Stage (Färdig byggnad). Efter Design Stage utfärdas ett interimistiskt certifikat som sedan i Post Construction Stage verifieras.

Läs mer om BREEAM-SE hos SGBC


Vi samordnar ditt certifieringsprojekt

För att registrera, granska och administrera en certifieringsansökan krävs en licensierad BREEAM Assessor (AS) och för en tryggare resa rekommenderas även en BREEAM Advisory Professional (AP) vilken stöttar projektdeltagarna och säkerställer att BREEAM-kraven uppfylls genom certifieringsprocessen.

Certifierade BREEAM-SE-Assessorer: Assessorn är en oberoende part som granskar ansökan i sin helhet och sammanställer därefter en rapport. Denna ligger sedan till grund för certifieringen.

Certifierade BREEAM Advisory Professional (AP): AP samordnar, ger expertråd och stöttar projektdeltagarna genom hela projektet från programhandling till färdig byggnad. Att anlita en AP ger även poäng i certifieringen.

BREEAM-samordnare/rådgivare: För entreprenörer m.fl. erbjuder vi samordningsstöd och rådgivning för att säkerställa att de får med sig alla BREEAM-krav i sitt utförande (projektering och/eller produktion). Samt samordnar verifikat och bevisdokumentation som kravställts av byggherren.


Förbättra miljöprestanda i befintliga byggnader

BREEAM In-Use (BiU) International är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader.

BiU används för att sammanställa befintliga data och handlingsplaner för att öka en befintlig byggnads hållbarhet över tid. Certifieringen mäter byggnadens prestanda och belyser områden med förbättringspotential. Detta skapar underlag för ett proaktivt underhållsarbete och kontinuerlig uppföljning.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.