Dagsljusberäkning

En WELL-certifiering främjar hälsa och välmående hos människor som vistas i byggnaden.

Visar vistelserummens
tillgång till dagsljus

God tillgång till dagsljus i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt är en viktig grundsten för människors hälsa och välbefinnande. Med dagens täta bebyggelse blir det allt svårare att uppfylla kravet för dagsljus i Boverkets byggregler, BBR.

Fördelar med att säkerställa en god tillgång till dagsljus:

  • Leder till förbättrad hälsa och välbefinnande för byggnadens brukare
  • BBR-kravet för dagsljus uppfylls vilket är en förutsättning för beviljat bygglov
  • Önskat miljöcertifieringskrav uppfylls
  • Minskar risken för sena och kostsamma ändringar i projektet
  • Ger möjlighet att optimera byggnadens fönsterstorlek för att minimera energianvändning

Utformning, placering och design spelar roll

Det är viktigt att i ett tidigt skede i projekten hantera dagsljusfrågan. Byggnadens utformning, placering, fasadens design, val av ytskikt och planlösning har stor betydelse för tillgången till dagsljus i byggnaden. Störst betydelse har givetvis fönsterstorlek och dess specifikationer. Då stora fönster även påverkar energianvändning och termiskt klimat gäller det att skapa en bra balans mellan dessa tre parameter. Inte bara för människors välbefinnande utan även för miljön och ekonomin. Våra dagsljusexperter simulerar eller beräknar dagsljusfaktorn i ett validerat simuleringsverktyg. Ifall kravet för dagsljus inte uppfylls i vissa rum så föreslår experten åtgärder, som minimalt påverkar andra hållbarhetsparametrar såsom ekonomi, energi, termisk komfort. Dagsljusrapporten kan lämnas in för bygglov.

Vissa miljöcertifieringar ställer krav på dagsljus.
Läs mer om miljöcertifieringar här.


Dagsljusberäkning i följande steg

Dagsljusberäkningar kan utföras utifrån olika metoder, beroende på kundens behov och önskemål. I en mer omfattande beräkning inleder våra dagsljusexperter beräkningen med att läsa in alla nödvändiga handlingar. Därefter utför vi en modellering av byggnaden i ett validerat simuleringsverktyg. Vi matar in all indata i modellen och utför sedan en simulering och rimlighetskontroll.

Slutligen tar vi fram en omfattande rapport där vi presenterar resultaten. I rapporten redogör vi för ställda krav, beräkningsresultat, metodik, begränsningar och indata. Om dagsljuskravet inte uppfylls innefattar rapporten även åtgärdsförslag.

Det är även möjligt att utföra en mer förenklad beräkning. En sådan beräkning blir ofta mer kostnadseffektiv och mindre tidskrävande. Beräkningen är lättare justera och anpassa till nya förutsättningar, vilket ibland är en förutsättning för kunden.


Artiklar att ta del av

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Robert Kühnel

Raksystems blir Sustera

Med sin nya strategi siktar koncernen på att under de kommande åren tredubbla omsättningen, öka antalet anställda och att expandera till flera nya länder. För att stötta tillväxtstrategin byter koncernen nu namn till Sustera .

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.