Miljöbyggnadsverifiering

Verifiera byggnadens höga nivå på hållbarhet.

Miljöbyggnadsverifiering – ett löfte

En byggnad som preliminärcertifierats enligt Miljöbyggnad ska också påvisa att den uppnår samma resultat under dess drift. Verifieringen är helt enkelt ett löfte till brukare, boende, finansiärer, etc. att byggnaden håller den höga nivån på hållbarhet som den var avsedd att göra. Senast tre år efter att byggnaden tagits i drift ska verifieringsansökan skickas in till Sweden Green Building Council (SGBC) för tredjepartsgranskning.


Detta behövs för att behålla ett certifikat

Exempel på verifierande dokumentation är:

 • Effektsignatur avseende uppvärmningsbehov
 • Energideklaration på uppmätta värden
 • Energiavtal
 • Prestandadeklarationer för glas- och fönster
 • Radonmätning
 • Ljudmätning
 • Fuktdokumentation inklusive hantering av eventuella läckage och skador under drifttid
 • Provningsprotokoll inför idrifttagning
 • Mätning av inomhusklimat
 • Loggbok av byggvaror
 • Eventuella enkätundersökningar

Nu bör en verifieringsprocess inledas

En verifieringsprocess bör inledas redan under byggskedet (förutsatt att preliminärcertifiering skett inför eller under byggskede) där samtlig erforderlig dokumentation samlas in, sammanställs och överlämnas likt övrig projektdokumentation till fastighetsägare och dess förvaltning. När byggnaden står färdig kan en så kallad delverifiering genomföras. Det innebär att den dokumentation som upprättats, samlats in och sammanställts under byggskedet kan skickas in till SGBC för granskning och godkännande. De indikatorer som då är kompletta behöver inte hanteras vid ordinarie verifiering. En delverifiering är frivillig.


Relaterade tjänster

Miljösamordning

Miljösamordnare fungerar som sakkunnigstöd av miljörelaterade frågor i ditt byggprojekt.

Läs mer

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett enkelt och kostnadseffektivt system för miljöcertifiering av byggnader.

Läs mer

Energimätning

Vi genomför mätningar av olika energibärare i syfte att ta reda på storleken av olika energiposter.

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.