Livscykelanalys LCA

Granskar hur stor en byggnads eller komponents miljöpåverkan är under hela dess livscykel.

Projektera och bygg med mindre miljöpåverkan

För att bidra till ett mer hållbart samhälle är det viktigt att vi bygger hus med så låg miljöpåverkan som möjligt. I takt med att vi bygger mer energieffektivt och samtidigt använder oss av alltmer miljövänliga energikällor för uppvärmning, elektricitet och komfortkyla har byggnadernas påverkan på miljön minskat. Den främsta utmaningen just nu är att minska miljöpåverkan vid utvinning och tillverkning av material samt vid byggskedet.

Nyttan med LCA:

 • LCA ger möjlighet att jämföra byggnaders klimatpåverkan med varandra.
 • LCA utgör en miljödeklaration i ett miljöledningssystem.
 • Granskar klimatpåverkan under byggprocessen.
 • Identifierar material som påverkar klimatet mest i syfte att minska miljöpåverkan.
 • Underlag vid grön upphandling.
 • Delar av LCA är kravställda i vissa miljöcertifieringssystem.
 • Från och med 1 januari 2022 är klimatdeklaration av nybyggnation ett krav.

Granskar hela byggnadens livscykel

En allt starkare miljölagstiftning och trenden för globalt ansvarsfullt företagande har ökat användningen av LCA. De nordiska länderna har varit föregångare och drivande i processen för framtagandet och användningen av livscykelanalys.  

Livscykelanalys hjälper kartlägga bygg- och anläggningsbranschens miljöpåverkan och ger information om i vilket skede av processen miljöpåverkan är som störst. Genom att analysera hela förloppet kan vi göra mer klimatsmarta materialval, använda oss av klimatsmart design, minska transporter, minska energianvändning och avfall samt klimatkompensera. Att använda sig av LCA redan i projekteringsfasen ger möjlighet att föreslå miljöförbättringar genom att jämföra hur stor miljöpåverkan olika konstruktioner och materialval har.


Byggnadens livscykel i fem olika skeden

I samband med en livscykelanalys delar man in byggnadens livscykel i fem olika skeden.

 • Produktskedet betecknas med A 1-3
 • Byggproduktionsskedet A 4-5
 • Användningsskedet B 1-7
 • Slutskedet C 1-14
 • Tilläggsinfo D

Från och med 1 januari 2022 kräver Boverket att samtliga nybyggnader ska utföra klimatdeklarationer. Det innebär att samtliga nybyggnationer är tvungna att deklarera A1-A5. Vissa miljöcertifieringssystem, som Miljöbyggnad, kravställer livscykelanalys. I dessa fall är det enbart vissa delar av livscykelanalysen som granskas, då olika certifieringar har olika systemgränser.


En livscykelanalys har fyra huvuddelar

Fyra huvuddelar:

 • definiera mål
 • definiera omfattning
 • tydliggöra systemgränser
 • definiera funktionell enhet

Vi går genom vad som ska innefattas i analysen, hur stor del av byggnaden som ska omfattas och vilka systemgränser som bör beaktas.

Därefter följer en inventering av data och analys av data och datakvalitet. I vissa fall finns det färdig data för materialval och produkter (Environmental Product Declaration, (EPD)) medan vi i andra fall behöver utgå från generiska data för att göra analysen.

När samtliga data finns på plats analyserar vi vilken miljöpåverkan en byggnad har under de olika delarna av processen. LCA kan granska olika miljöpåverkanskategorier som klimatpåverkan, försurning, övergödning m.m. Oftast är det klimatpåverkan, dvs så kallade CO2-ekvivalenter, som granskas.


LCA rapport med förbättrningsförslag

Avslutningsvis gör vi en tolkning och kommer med förbättringsförslag. Här går vi genom resultat i förhållande till uppsatta mål, omfattning och avgränsningar. Vi diskuterar de olika systemgränserna och datakvalitén, samt granskar konsekvenserna av förbättringsförslagen för att garantera att lösningen inte leder till ett nytt problem. Samtliga beräkningar utvärderas och förklaras noggrant för att sedan mynna ut i förbättringsförslag som minskar byggnadens miljöpåverkan.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.