Fuktronder

Fuktronder är en del av fuktsäkerhetsarbetet och utförs under produktionen enligt branschstandard Bygga F.

Minimera risken för produktionsstopp

Fuktronder är ett sätt att stötta byggherrar och entreprenörer i det systematiska fuktsäkerhetsarbetet, då det kan vara svårt att se till alla detaljer själv. Våra fuktsaDiplomerad fuktsakkunnigkkunniga fungerar som ett sakkunnigstöd för byggherrar och entreprenörer under hela byggprocessen. Fuktronden är en viktig tjänst i det övergripande fuktsäkerhetsarbetet. Ronderna är till för att säkerställa ett fuktsäkert byggande och skapar en trygghet för alla involverade samt ger en fuktsäker fastighet. Ronderna ger även lärdom för kommande uppdrag där noterade avvikelser ger nytta för framtida projekt.

Fördelar med fuktronder:

  • Säkerställer att man jobbar aktivt med fukthanteringen under hela byggprocessen.
  • Säkerställer att byggnaden uppförs fuktsäkrad.
  • Säkerställer fuktfri inomhusmiljö för fastighetens brukare.
  • Byggherren kan undvika onödiga kostnader relaterade till fuktskador.

Löser komplexa fuktproblem

Fuktronder är en viktig del i det förebyggande arbetet för att undvika och minimera risken för fuktskador. Vilka moment vi kontrollerar, beror på vilket skede i byggprocessen vi befinner oss i. När husets klimatskal börjar bli klart lägger vi till exempel fokus på energifrågor som köldbryggor och lufttäthet, samt planering för ett fullgott uttorkningsklimat med distansloggning som vi installerar. Vi ser över väderskyddande funktioner, kontrollerar att material förvaras på ett bra sätt med skydd för väder och från smuts. Ofta stöter vi på frågeställningar som direkt kräver en fördjupad utredning, men som utan att ha upptäckts, skulle ha fått kostsamma konsekvenser. Innan vi utför olika typer av mätningar, stämmer vi av tidsplan för fuktronder tillsammans med platsledning. På så sätt ser vi till att vi har rätt förutsättningar för ett smidigt mätförfarande.

Genom att regelbundet genomföra fuktronder tillsammans med platsledningen ser vi till att byggarbetsplatsen får de förutsättningar som behövs för att kunna bygga en fuktsäker, välmående byggnad.


Säkerställ att
fuktsäkerhetsplanen efterlevs

En fuktrond kan i praktiken likställas med en besiktning. Våra konsulter åker ut till byggarbetsplatsen och kontrollerar och noterar byggnaden och alla potentiella risker. Vi granskar hela bygget och ser till att fuktsäkerhetsarbetet efterlevs. Vi kontrollerar att man tänkt på allt från väderskydd till materialhantering, läggning av tätskikt, uttorkningsklimat och lufttäthetsarbetet. Samtidigt går vi igenom utförda mätningar och resultat med kunden för att säkerställa att inga områden eller konstruktioner missats.

Efter att vi utfört fuktronderna skriver vi ett fuktrondsprotokoll där vi noterar samtliga avvikelser, och även vad som fungerar bra och skapar tillsammans förutsättningar för fortsatt lyckat fuktsäkerhetsarbete. I dokumentationen presenterar vi vilka avvikelser som bör omhändertas omedelbart och vilka avvikelser som inte är lika kritiska, men som i något skede behöver åtgärdas.


Artiklar att ta del av

Legionella

Legionella

En djupdykning i Legionellabakterien: Intervju med Pelle Hjelmer, expert inom området.

Läs mer

Avtal med Slättö

Sustera tecknar avtal meed Slättö

Läs mer

Hör av dig

Kontakta oss gärna för mer information om våra tjänster eller om du önskar komma i kontakt med en av våra medarbetare.