Infrastruktur Koviksudde / Skeviksstrand

Projekt- och projekteringsledning för utveckling av infrastruktur till fritidshusområde

De gamla fritidshusområdena på Värmdö sydost om Stockholm blir alltmer tätbefolkade. För att möjliggöra ett permanentboende med god standard, i takt med att fler människor vill bo och vistas i Koviksudde och Skeviksstrand, behövs större byggrätter och väl fungerande infrastruktur.

Vår konsult kopplades in för projekt- och projekteringsledning. På ett hänsynsfullt och lyhört sätt samordnades önskemål, behov och platsspecifika förutsättningar genom detaljplaneprocessen såväl som genomförandet.

Arbetet innebar medverkan i detaljplanearbetet, upphandling och beställaransvar av konsulter för projektering, riskanalys, geoteknik, byggledare m.fl. samt upphandling och beställaransvar för entreprenör. Tillsammans med byggledaren följdes entreprenörens miljö- och kvalitetsarbete såväl som framdrift upp. Rollen innebar ett totalt ekonomiskt ansvar för hela projektet.

Karta Värmdö

Utveckling av vatten, avlopp och vägar

Detaljplanen möjliggjorde större byggrätter för de ca 300 fastigheterna efter utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. För förläggning av el- och optoledningar slöts avtal med ledningsägarna så att dessa arbeten kunde genomföras i samverkan. Det befintliga vägnätet rustades upp och en ny sträcka väg byggdes. I samarbete med vägföreningen omhändertogs dagvatten och en ny gång- och cykelbana in till områdes byggdes för att skydda oskyddade trafikanter.

Entreprenadarbetena påbörjades i hösten 2016 och färdigställdes i hösten 2018. Projektbudget låg på ca 130 mkr.  Vår projektledare ansvarade även för utbyggnad av VA-huvudledningar fram till området, vilket drevs som ett eget projekt med en budget om ca 40 mkr.  Dessa arbeten pågick under hösten 2017 till sommaren 2019.