Danderyds sjukhus nya vårdbyggnad By 61

Danderydssjukhus vårdbyggnad 61

Den nya vårdbyggnaden vid Danderyds sjukhus, byggnad 61, ingår som en del av den långsiktiga planen för modernisering av vårdavdelningar och sjukhusmottagningar vid Danderyds sjukhus.

Genomförandebeslut fattades i Regionfullmäktige i november 2020. Byggnaden kommer att inrymma vårdavdelningar med 30 vårdplatser per avdelning fördelat på en- och tvåpatientsrum samt en intermediärvårdsavdelning (IMA). Totalt planeras byggnaden innehålla 170 vårdplatser och 12 IMA-platser. Det kommer också finnas mottagningsverksamhet för akut, kirurg, endoskopi, ortopedi, inskrivning, njurcentrum och stödfunktioner till den nya akutvårdsbyggnaden. På byggnadens tak inrättas en ny helikopterflygplats för Danderyds sjukhus.

Den nya vårdbyggnaden skall möjliggöra att den mottagnings- och slutenvårdsverksamhet som bedrivs kan möta dagens myndighetskrav, tillämpa moderna arbetssätt, utföra patientsäker vård och utveckla vårdens effektivitet.

Projektet har en budget på 1,85 miljarder och planeras pågå fram till 2025.

Sustera hjälper Locum med projekteringsledning och installationsledning

Projektet inleddes med en förstudie under 2018. Därefter har program-, system- och detaljprojektering färdigställts och upphandlingar av större delen av de ingående delentreprenaderna genomförts.

Projekteringen av ett projekt i den här storleken kräver ett stort projekteringsteam. Sustera har fått uppdraget att ansvara för projektets hela projekteringsledning, samt ansvar för projektets digitaliseringsarbete. Resurser för detta följer med genom hela projektgenomförandet, dock i mindre omfattning sedan den planerade projekteringen är färdigställd.

Även uppdraget med installationsledning innehas av oss, och vi bistår även med enskilda resurser inom övrig projektledning, som underkonsulter till XER. Dessa är i dagsläget Blockchef för mark och grundarbeten, Blockchef stomkomplettering (lågdel) samt Blockchef APO (tillfälliga fabriken).

Mer om projektet

Projektet är idag i produktion, vill du veta mer finns mer info att finna på Locums hemsida. Här kan du följa projektet live.
Är du nyfiken på att får reda mer om sprängningsarbetena, se gärna intervjun med Locum här.

Snabba fakta:

Kund: Locum
Ort: Danderyd
Projektet pågår: 2021-2025
Tjänster: Projekteringsledning samt projektets digitaliseringsarbete