Klimatrisk- och sårbarhetsanalys 

Ett förändrat klimat 

Ett förändrat klimat innebär ett klimat med fler extremer, främst när det gäller temperatur och nederbörd. 2023 ser ut att bli det varmaste året som uppmätts sen mätningarna påbörjades och vi, i Sverige, har bara i år drabbats av både översvämningar och skred på grund av kraftig och ökad nederbörd. Under flera år har vi också sett konsekvenser av klimatförändringarna, till exempel de stora skogsbränderna 2018 och översvämningen i Gävle 2021, när det kom över 160 mm regn under ett dygn. Alla dessa katastrofer har lett till stor ekonomisk och social skada för både samhället och privatpersoner.  

Konsekvenser av klimatförändringar

Vikten av att ta konsekvenserna av klimatförändringarna i aktning när vi bygger nytt, men även för vårt befintliga fastighetsbestånd, reflekteras i den nya EU-taxonomin. I den gröna EU-taxonomin inkluderas krav på att analysera och anpassa sig efter 28 olika klimatrisker relaterade till temperatur, vind, vatten, och fast massa.

Två människor under ett paraply i regn.

Vilka klimatrisker kan drabba min fastighet

Även om extrema väderhändelser kan vara svåra att skydda sig mot så kan vi öka vår motståndskraft mot dem. Som fastighetsägare är det viktigt att förstå vilka sociala och ekonomiska konsekvenser som kan drabba en till följd av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att ta reda på vilka klimatrisker det som finns på platsen där man tänkt bygga eller redan har sin fastighet. Byggnadens utformning påverkar också hur känslig byggnaden är för olika typer av klimatrisker, så även det behöver man se över.  

En klimatrisk- och sårbarhetsanalys görs av miljö- och hållbarhetskonsulten i samarbete med beställare och projektets konsulter.  

Hur går en klimatriskanalys till 

En klimatrisk- och sårbarhetsanalys identifierar och bedömer vilka klimatrisker som utgör en risk för fastigheten, samt hur byggnaden och/eller tomten bör anpassas för att bättre rustas mot klimatförändringarnas konsekvenser. Analysen görs för flera olika framtidsscenarier RCP, (Representative Concentration Pathway) och med hänsyn till byggnadens förväntade livslängd, kravet är dock minst 50 år. 

Man börjar med att titta på de största riskerna för platsen för att sedan se över ritningar eller göra ett platsbesök där man tittar på hur byggnaden är utformad. Tillsammans med kunden diskuterar vi sedan vilka åtgärder som är möjliga eller om det behövs någon utredning för att bättre förstå hur risken ska kunna hanteras. 

Vi gör klimatriskanalyser både vid certifieringar som Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM men även för befintliga fastighetsbestånd eller om EU-taxonomikraven behöver uppfyllas. 

Naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster 

Klimatanpassning behöver inte vara dyrt eller krångligt. Naturbaserade lösningar är att föredra framför tekniska lösningar som kan vara mer omfattande, dyrare och kräva regelbundet underhåll. I en naturbaserad lösning kan oftast flera klimatrisker minskas. Exempelvis så ger träd skugga, ökar fukthalten vilket ger svalka, tar upp vatten samt skyddar mot vind. Naturbaserade lösningar ger även fler ekologiska och sociala fördelar som ökar värdet av din fastighet. Om du även arbetar med ekosystemtjänster så kan dessa med fördel samordnas med klimatanpassningsåtgärderna.  

Vill du veta mer eller komma i kontrakt med oss angående Klimatrisk- och sårbarhetsanalys.
Varmt välkommen att kontakta oss.

Angelica Zetterlund

Angelica Zetterlund