Vad innebär en husbesiktning och hur går den till?

Vad är en överlåtelsebesiktning även kallad husbesiktning

En överlåtelsebesiktning är en okulär kontroll av en fastighets byggnadstekniska skick. Det innebär att teknikern undersöker byggnaden genom vad hen ser, känner och doftar. Hen gör inga ingrepp i fastigheten. Mark som har teknisk betydelse för fastigheten inkluderas i besiktningen. Besiktningen omfattar huvudbyggnaden samt eventuellt vidbyggt garage.

Målet med besiktningen

Målet med besiktningen är att utröna om det förutom eventuella kända brister finns saker att tänka på eller åtgärda. En erfaren besiktningsman har lättare att upptäcka detta i rutinerna för en överlåtelsebesiktning.

Hur går en besiktningen till

Besiktningen börjar med en liten genomgång med beställaren där man går igenom hur besiktningen kommer att gå till. En liten frågestund med säljarna hålls då de känner till huset och dess historik. De får möjlighet att bistå med egna uppgifter som exempelvis åtgärder, underhåll eller kända brister i huset. 

Det finns möjlighet att utöka omfattningen av besiktningen genom att även boka ytterligare tjänster som exempelvis areamätning eller utökad fuktkontroll.

Besiktningsmannens uppdrag

Besiktningsmannen har som uppdrag att hitta eventuella fel eller brister i huset och dess konstruktioner som är av betydelse. Husbesiktning utförs i alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor såsom tak och fasad. De fel och brister som upptäcks redovisas sedan skriftligt i ett protokoll. Besiktningsprotokollet kan även innehålla en riskanalys och rekommendation om fortsatt teknisk utredning.

Vetskap om husets skick

En sådan här besiktning ger er som köpare, eller säljare ett kvitto på hur huset mår och i vilket skick det är i. Som köpare vill man ju inte köpa grisen i säcken och för att undvika det så är det en fördel att ta hjälp av en besiktningstekniker som undersöker huset. Det ger dig även en bra förståelse för vad som kanske bör prioriteras i huset när det kommer till renovering. Som säljare är det en fördel att lägga korten på bordet innan dess att man säljer. På så viss kan man undvika en lång och utdragen process och försäljningen blir smidigare.

Besiktning av hus
Raksystems hus i grönska
Raksystems besiktningsman hela Sveriges besiktningsbolag

———

I KORTA DRAG

✔ En överlåtelsebesiktning kan beställas av både köpare och säljare av en fastighet.

✔ Överlåtelsebesiktningen är okulär.

✔ En tekniker går igenom husets byggnadstekniska skick.

✔ Fel och brister rapporteras i ett protokoll.

———