Radon, vad är det och hur påverkar det oss?

Att jobba i bostadsbranschen som, på sätt och vis, berör i princip alla innebär ofta många frågor vilket är kul! Att kunna hjälpa till eller åtminstone hänvisa vänner, bekanta och kunder till olika experter för att de skall få bästa möjliga hjälp är berikande.

En av de frågor som jag ofta får handlar om radon. Vad är radon egentligen? Är det farligt? Hur tar man reda på om det finns radon i huset, lägenheten eller byggnaden som man bor eller befinner sig i?  En del av dem kan jag svara på men oftast, för att de skall få experthjälp, så ger jag dem numret till min kollega Malin som är expert.

Så för att ge er den bästa informationen kring radon – låt mig presentera och redogöra för vad min goda kollega Malin har att säga i och om ämnet!

Radon vad är det

Radon är en radioaktiv gas som både är osynlig – och luktfri och som bildas som naturligt när ämnet Uran -238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Radondöttrar är radioaktiva metallatomer som fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer.

I jämförelse med rökning och solens strålar är radonstrålningen i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men bor du under lång tid i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer.” 

Boverket

Radon och radondöttrar

Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och lungcancer kan Radon och radondöttrar följer med luften in i luftrör och lungor när vi andas. Lungorna kan därför skadas och det kan i värsta fall leda till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i ett radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. En människa behöver exponeras dagligen och kontinuerligt för höga halter radon under en mycket lång tid (för att radonet ska utgöra en hälsorisk). Rökning i kombination med radonstrålning ökar risken avsevärt. Även familjemedlemmar och andra som utsätts för passiv rökning har högre risk att drabbas av lungcancer från radon. Mer information om hälsorisker med radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Radon i bostaden

För att ta reda på om det finns radon i bostaden kan man låta göra antingen en korttidsmätning eller en långtidsmätning. Korttidsmätning kan utföras med både radondosor och/eller en logger. Med en logger kan man tydligare se radonhaltens variation timme för timme. Med radondosor får man endast ett medelvärde.

Analys av radonspårdosor

Skillnad mellan korttidsmätning och långtidsmätning

En korttidsmätning kan göras när som helst under året och används framför allt för att få en indikation på om det finns radon i fastighet. Detta sker ofta då man inte har möjlighet att göra en långtidsmätning på grund av, exempelvis, att det är fel tid på året eller tidsbrist. Långtidsmätningen skall göras under den så kallade eldningssäsongen som är mellan den 1a oktober till och med den 30e april och mätningen pågår då under minst två månader. Långtidsmätningen är mer exakt än en korttidsmätning då den pågår under en längre period.

Gränsvärde

I Sverige är gränsvärdet för radon 200 Bq/m3. Det vill säga att får man högre värden än det så bör man utreda orsaken till den höga radonhalten och få ett åtgärdsförslag till vad som behöver göras i just den bostaden för att kunna minska värdena.

Kostnad för radonåtgärd

Kostnaden för en radonåtgärd varierar så klart beroende på vad det är för typ av bostad och även storleken på den. Men från uppskattningsvis 10 000 kr upp till 150 000 kr. Kostnaden är beroende på vilken åtgärd som behövs i fastigheten. Det kan vara allt från några enkla tätningslösningar till ett nytt ventilationssystem. 

I KORTA DRAG