Nytt ramavtal med Micasa

Raksystems tecknar ramavtal med Micasa

Logo Micasa

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter där också olika kontors-, affärs- och lagerlokaler ingår. En omsorgsfastighet kan vara servicehus, behandlingshem, gruppbostad eller senior,- och trygghetsbostäder samt studentbostäder.

Micasas fastighetsbestånd omfattar 112 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter och omsättningen är ca 1 miljard kronor per år.

Det är av största vikt att konsult agerar med hänsyn till våra hyresgästers speciella förutsättningar med avseende på exempelvis framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet och trivsel.

Avtalets omfattning

Raksystems har tecknat ett samarbetsavtal för konsulttjänster inom fukt, miljö och energi i samband med fastighetsförvaltning, nybyggnads-, renoverings-, om- eller tillbyggnadsprojekt inom beställarens fastighetsbestånd.

Uppdrag kan komma att avse bl.a.:

• Miljö- och energisamordning i byggprojekt från tidiga skeden till projektavslut vilket även kan innefatta stöd vid framtagning av klimatdeklarationer

Fuktsakkunnig i byggprojekt från tidiga skeden till projektavslut

Miljöcertifiering av byggnader enligt Miljöbyggnad

• Beställarstöd avseende cirkulärt byggande t.ex. återbrukskonsult

• Utvecklingsprojekt inom miljöområdet inom exempelvis avfallshantering , gröna hyreskontrakt, revisioner mm

• Miljö och energiutredningar samt övrig miljöstyrning inom beställarens Fastigheters miljö- och energiledningssystem

• Energikartläggning och energideklarationer

• LCA- och LCC-beräkningar samt energiberäkningar

• Anordna och leda utbildningar gällande miljö- och energifrågor kopplat till fastigheter

• Miljötekniska inventeringar såsom rivningsinventering, mätningar, provtagning samt åtgärdsförslag avseende förekomst av t ex. asbest, PCB, kasein, mögel, radon, fukt, mark och luftföroreningar.

Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2022-06-01 till och med 2024-05-31 med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Fredrik Lindhagen
Fredrik Lindhagen säljchef Raksystems Dry-IT

”Vi är stolta och tacksamma över vårt avtal med Micasa. Deras värdegrund bygger på engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens som de vill ska genomsyra bolagets hela verksamhet och Raksystems som leverantör stöttar gärna i arbetet med de värderingarna också. Nu ser vi fram emot att tillsammans arbeta för välmående byggnader, människor och miljö.”