ENERGI och EKONOMI – likheter

Johan Ekman, energiexpert Raksystems, tycker till i ämnet: Energi och Ekonomi – mer likheter än vad man kan tro!

Vi på Raksystems arbetar dagligen tillsammans med våra kunder för att nå de mest lönsamma och energieffektiva lösningarna med miljön i fokus. Vår erfarenhet är att trots höga ambitioner, från i stort sett alla aktörer inom fastighets- och byggbranschen, finns stor förbättringspotential kring hur arbetet med energieffektivisering faktiskt bedrivs.

Ekonomi förknippas oftast med pengar men betyder egentligen ”läran om hushållande av begränsade resurser”. I den meningen finns det flera olika typer av ekonomier inom fastighetssektorn. Exempelvis pengaekonomi, energiekonomi, tidsekonomi och listan kan ju fyllas på och göras hur lång som helst.

Energi är en begränsad resurs som man bör hushålla med

Vår uppfattning är att metodiken för ”hushållande med begränsade resurser” är universell och kan appliceras på alla typer av ”ekonomier”. Förenklat kan metodiken sammanfattas i nedanstående steg.

 1. Var står jag? (nuläge)
 2. Vart vill jag? (mål)
 3. Hur tar jag mig dit? (plan)
 4. Vad gör jag? (genomförande av plan)
 5. Hur gick det? (uppföljning av resultat)

Detta är helt naturligt för företag inom området pengar. Men är det lika naturligt med hur vi arbetar när det kommer till energi? Det är likt pengar i allra högsta grad en begränsad resurs, som vi har tydliga incitament att hushålla med. Så varför arbetar då inte fler på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt även i sina energifrågor?

Johan Ekman, energikonsult och energiexpert på Raksystems

Strategiska planer och systematiska angreppsätt för energi borde vara en självklarhet

Jag som energikonsult, som dagligen hjälper mina kunder i arbetet att just effektivisera och kartlägga energiflöden i fastigheter ser att det finns massor vi kan lära oss av arbetet som vi gör med vår ekonomi. Till exempel borde det vara en självklarhet att vi lägger upp strategiska planer med systematiska angreppssätt och då behövs det en organisation som fokuserar på denna uppgift. Allt för få har en dedikerad grupp som arbetar med energifrågorna likt man gör med ekonomi på en ekonomiavdelning. Varför är det så? Jag anser att vill man som fastighetsägare nå högst effektivitet med sin energianvändning och verkligen se resultat ur både hållbarhetsperspektivet och det ekonomiska då bör man sätta upp tydliga mål och sedan ha olika planlagda aktiviteter för att nå målet och därtill uppföljning.

Några tips för att lyckas med energiarbetet

Tidigare beskrevs metodiken för hushållande med begränsade resurser i generella termer men man kan också applicera dem direkt för energi. Så här kommer lite tips för att lyckas med sitt energiarbete:

 1. Utse ansvarig grupp/person för uppdraget och definiera tydliga rollbeskrivningar och organisation.
 2. Identifiera, genom energistatistik, energiprestanda för respektive fastighet. Energiprestanda bör bedömas med relevanta nyckeltal och diagram där olika fastigheter inom beståndet kan jämföras mot varandra och mot andra liknande fastigheter utanför det egna beståndet.
 3. Sätt realistiska mål utifrån den energistatistik och de nyckeltal som tagits fram i punkt 2.
 4. Gör en prioriteringslista för fastighetsbeståndet anpassad efter punkt 2–3 och utför en komplett energikartläggning med platsbesök och åtgärdsförslag i prioriterade fastigheter.
 5. Implementera åtgärder framtagna inom kartläggning i punkt 4.
 6. Uppföljning av energiprestanda efter implementerade åtgärder. Utvärdera om vi lyckades eller inte och i så fall vad behöver vi och kan vi göra bättre för framtiden.

Och med denna text hoppas jag att du liksom jag ser likheterna som påpekas i rubricerad text: Energi och Ekonomi mer likheter än man kan tro!

/Johan Ekman, energiexpert, Raksystems Dry-IT AB

Läs mer om energi:

Här kan du läsa mer om våra tjänster energisamordning och energiberäkning.