Bidra till en mer hållbar framtid

Ordspråket ingen kan göra allt men alla kan göra något har vi hört många gånger. Vi vill påstå att det är mer aktuellt nu än någonsin. Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för vår påverkan på miljön och vårt klimat för att nå en hållbar framtid. Vare sig det handlar om vad eller hur vi gör i vår yrkesroll eller som privatperson. 

Vi på Raksystems tar tillsammans med våra kunder en aktiv roll till att vi i Sverige skall nå våra miljömål. Vi arbetar ständigt för att utveckla oss och bidra till våra kunder med innovativa hållbara lösningar. Inget projekt är för litet eller för stort för oss att engagera oss i. Vårt syfte är att främja välmående byggnader, människor och miljö, samt en hållbar stadsutveckling.

Sveriges miljömål 

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat.  Av dessa är God bebyggd miljö ett av kvalitetsmålen.  

“Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Riksdagens definition av miljömålet

Målet går helt i linje med det som vi arbetar för varje dag. Vårt arbete ut på att, tillsammans med våra kunder och samarbetspartners, finna arbetssätt, processer och projekt som bidrar till en mer hållbar framtid. Ett av de arbetssätten är att jobba mer med återbruk inom byggsektorn.  

Några av Raksystems hållbarhetstjänster

Vi är en del av nätverket CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande, Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. Nyligen publicerade CCBuild en artikel om samhällsbyggnadssektorn påverkan på miljön, en artikel väl värd att delas och ta del av. Läs artikeln här.

Ingen har svaret på exakt hur vi kan eller bör göra men tillsammans kan vi forma framtiden.